Wedstrijdreglement

•          Artikel 1 Het recht om deel te nemen

•          Artikel 2 Deelname buiten mededinging

•          Artikel 3 Niet doorgaan van de wedstrijd

•          Artikel 4 Inschrijving

•          Artikel 5 Betaling

•          Artikel 6 Deelnemers

•          Artikel 7 Programmaonderdelen

•          Artikel 8 Loting

•          Artikel 9 Juryleden

•          Artikel 10 IJsbaanregels

•          Artikel 11 Titels

•          Artikel 12 Uitslag van de wedstrijd

•          Artikel 13 Schadevergoedingen, vernielingen en brassen

•          Artikel 14 Slotbepalingen

Artikel 1: Het recht om deel te nemen

Deelname aan alle door SSN georganiseerde, dan wel onder auspiciën van SSN georganiseerde, activiteiten zijn alleen toegankelijk voor:

1. zij die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, die meebetaalt aan de financiering van de kerntaken van SSN dan wel door een officieel vertegenwoordigend orgaan daarvan, of

2. voor studenten, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert, of

3. zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status “student” vereist is, voldeden aan het gestelde onder lid a en b.

De onder 1 t/m 3 genoemden moeten tevens minimaal de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en mogen niet ouder zijn dan 30 jaren ten tijde van het evenement.

 

Artikel 2: Deelname buiten mededinging

Degenen die zich opgeven en niet voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 1, kunnen bij voldoende plaats meedoen buiten mededinging.

 

Artikel 3: Niet doorgaan van de wedstrijd

Het NSK wordt in overleg met het DB van SSN afgelast, indien er na de sluitingsdatum van de inschrijving, zich minder dan 15 (vijftien) deelnemers uit 6 (zes) erkende OSSO’s hebben ingeschreven.

 

Artikel 4: Inschrijving

De methode van inschrijven is als volgt:

1. Inschrijven geschiet via allround.skeuvel.nl . De inschrijving opent op maandag 4 november 2019 om 12:00 uur en sluit op maandag 15 december 2019 om 23:59 uur.

2. Na aanmelding verschijnt je naam direct op de voorlopige deelnemerslijst, de deelnemers worden na sluiting van de inschrijving geselecteerd. Er zal bij de vrouwen naar het klassement van de tijden op de 500/1500 meter gekeken worden, bij de mannen zal er naar het klassement van de tijden op de 500/3000 meter gekeken worden. Tijden gereden tussen 1 september 2019 en 10 december 2019 zullen worden meegenomen

3. De definitieve deelnemerslijst wordt uiterlijk bekend gemaakt op maandag 22 december.

 

Artikel 5: Betaling

Het inschrijfgeld wordt via de betreffende studentenschaatsvereniging verrekend.

Voor deelnemers die geen lid zijn van een studentenschaatsvereniging geldt dat het inschrijfgeld (en eventuele toeslagen) binnen een week na aanmelding moeten worden voldaan en in ieder geval uiterlijk 22 december, om mee te mogen doen aan het toernooi. Het geld moet worden overgemaakt naar NL61 RABO 0111 4745 58, t.n.v. D.S.V. de Skeuvel te Enschede, o.v.v. ‘NSK Allround 2019’ en de naam waaronder je bent ingeschreven. Kosteloos afmelden kan tot en met 15 december 2019.

 

Artikel 6: Deelnemers

1. Er kunnen 64 heren en 52 dames meedoen aan de wedstrijd. Selectie zal plaatsvinden volgens de voorwaarden gesteld in artikel 4.2 . Het maximum aantal deelnemers per categorie is onder voorbehoud. Als het toernooi nadert kunnen die aantallen veranderen, omdat dan met de deelnemerslijst inzicht is verkregen in het waarschijnlijke schema van het toernooi.

2. De deelnemers dienen zich uiterlijk een uur voor de aanvang van de wedstrijd aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Artikel 7: Programmaonderdelen

1. Op beide wedstrijddagen zal de wedstrijd om 17:30 uur beginnen.

2. Op zaterdag rijden de dames de 500 en 1500 meter. Op zondag rijden zij een 1000 meter en de top 24 van het klassement rijdt nog een 3000 meter.

3. Op zaterdag rijden de heren een 500 en 3000 meter. Op zondag rijden zij een 1500 meter en de top 24 van het klassement rijdt nog een 5000 meter.

4. De samenstelling van de paren wordt op de eerste en tweede afstand door loting bepaald. Op de derde afstand zal de samenstelling van de paren gebaseerd worden op de rangorde in punten na 2 afstanden.

5. Indien er rijders zijn met hetzelfde puntentotaal, dan zal de rijder met de beste tijd op de eerste afstand worden aangemerkt als zijnde beter geklasseerd. De startvolgorde van de paren is tegenovergesteld aan de rangorde in punten van de rijders. De als nr. 1 en 2 geklasseerde rijders na 2 afstanden zullen in het laatste paar rijden in respectievelijk de binnen- en buitenbaan en de als nr. 3 en 4 geklasseerde rijders in het voorlaatste paar enz. Eventueel gediskwalificeerde en/of degenen die een rit niet hebben uitgereden zullen op de derde afstand als eersten starten.

6. Zo nodig zal de volgorde worden bepaald aan de hand van verkregen punten op geldig uitgereden voorgaande afstanden.

7. Op de vierde afstand zullen bij de dames 24 rijders starten. Bij de dames zijn de beste 20 van het klassement rechtstreeks gekwalificeerd voor de vierde afstand. De overige vier plekken zijn voor diegene met de snelste tijden op de 1500m die zich nog niet hebben geplaatst op basis van het klassement.

8. Op de vierde afstand zullen bij de heren 32 rijders starten. Bij de heren zijn de beste 28 van het klassement rechtstreeks gekwalificeerd voor de vierde afstand. De overige vier plekken zijn voor diegene met de snelste tijden op de 3000m die zich nog niet hebben geplaatst op basis van het klassement.  

 

Artikel 8: Loting

De loting zal door de organisatie worden gedaan. 

 

Artikel 9: Juryleden

Juryleden worden aangewezen door de organiserende instanties.

 

Artikel 10 – IJsbaanregels

Het ijs wordt vanaf het middenterrein betreden. Coaches dienen op te stappen aan de zijde van het coachvak. Coaches mogen alleen in het coachvak staan als hun rijder in de baan is. Ter hoogte van de start dient er vaart geminderd te worden op de inrijbaan! Racefietsen met tacx dienen op het middenterrein geplaatst te worden.  

 

Artikel 11: Titels

De winnaar van het kampioenschap voert de titel: “Nederlands Studentenkampioen Allround Schaatsen 2020".

 

Artikel 12: Uitslag van de wedstrijd

De uitslag wordt onmiddellijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Daarnaast zal de uitslag na afloop ook te vinden zijn op allround.skeuvel.nl.

 

Artikel 13 – Schadevergoedingen, vernielingen en brassen

Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de organiserende vereniging niet aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de ijsbaan zullen direct worden verhaald op desbetreffende personen/verenigingen. Tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking is brassen verboden. Indien deze regel wordt overtreden, word je geschrapt uit eerdere uitslagen van de wedstrijd en word je uitgesloten van nog te rijden afstanden.

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

De organisatie heeft te allen tijde het recht om dit wedstrijdreglement te wijzigen. In gevallen waar dit wedstrijdreglement niet voorziet, zal de organisatie van het NSK een besluit nemen. Voor baan- en wedstrijdreglementen wordt verwezen naar het reglement van de KNSB aangaande het langebaanschaatsen.